Strona główna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„POGODNA JESIEŃ”
Jelenia Góra ul. Leśna 3

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze, zwanego dalej „Domem”.
 
§ 2
Dom działa na podstawie;
–         ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),
–         rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
–         Uchwały Rady Miejskiej Nr 150.XVIII.2011 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze oraz nadania jej statutu,
–         Statutu Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze,
–         innych przepisów prawa dotyczących działalności domów pomocy społecznej,
–         niniejszego Regulaminu.
 
§ 3
1.   Dom mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3.
Dom o zasięgu gminnym przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.
Dom używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach itp.
 
 Dom Pomocy Społecznej
 „Pogodna Jesień”
 ul. Leśna 3
 58 – 560 Jelenia Góra
 
 
II. ORGANIZACJA DOMU
 
§ 4
1. Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za całokształt działalności Domu przed Prezydentem Miasta Jeleniej Góry.
Dyrektor wykonuje zadania Domu przy pomocy zatrudnionych w Domu pracowników, których jest bezpośrednim przełożonym.
2. Zadania poszczególnych pracowników wynikają z indywidualnych zakresów czynności.
3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego lub inny upoważniony przez niego pracownik Domu.
 
§ 5
Dyrektor Domu odpowiada w szczególności za:
1. prawidłowe funkcjonowanie Domu,
2. organizację pracy podległych pracowników,
3. bieżącą administrację powierzonym majątkiem,
4. kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w Domu,
5. poziom działalności opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi standardami,
6. prawidłową gospodarkę budżetem Domu,
7. ochronę powierzonego mienia,
8. ewidencję, eksploatację  i dysponowanie składnikami majątkowymi Domu.
 
§ 6
Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. organizacja i prowadzenie rachunkowości Domu;
 2. wykonywanie obsługi budżetowej wg przydzielonych funduszy;
 3. kierowanie, koordynacja i kształtowanie pracy zespołu ekonomicznego;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. planowanie budżetu Domu;
 7. kontrola dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych;
 8. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, bądź środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu;
 9. nadzór nad wykonywaniem inwentaryzacji i rozliczeń środków trwałych;
10. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza;
11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
12. opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości oraz prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
13. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

§ 7
1. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
    a. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy; symbol kancelaryjny (DTO)
    b. Dział Administracyjno – Gospodarczy; symbol kancelaryjny (DAG)
    c. Dział Finansowo- Księgowy; symbol kancelaryjny (DFK)
    d. Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac; symbol kancelaryjny (K).
2. W skład działu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzą:
    a. Zespół socjalno – terapeutyczny
    b. Zespół pielęgnacyjno – opiekuńczy.

§ 8
Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy
 
Pracą działu terapeutyczno – opiekuńczego kieruje Kierownik. W skład działu wchodzą zespoły:
1. socjalno – terapeutyczny
2. pielęgnacyjno – opiekuńczy.

W zespole socjalno – terapeutycznym utworzono następujące stanowiska pracy;
1. pracownik socjalny,
2. instruktor terapii zajęciowej,
3. instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Do zadań zespołu socjalno – terapeutycznego należy w szczególności:
1. przyjmowanie nowo przybyłych mieszkańców i zapoznanie ich z obowiązującymi regulaminami,
2. opracowanie planów indywidualnego wspierania mieszkańca i ich realizacja,
3. niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
4. stymulowanie nawiązywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
5. podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu,
6. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
7. zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych.
 
W zespole pielęgnacyjno – opiekuńczym utworzono następujące stanowiska pracy:
1. pielęgniarka,
2. fizjoterapeuta,
3. dietetyk,
4. opiekunka,
5. pokojowa.
 
Do zadań zespołu pielęgnacyjno – opiekuńczego należy w szczególności:
1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, a w  razie potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu, kąpieli,
2. pielęgnacja i wykonywanie zaleceń lekarza,
3. prowadzenie dokumentacji zdrowotnej mieszkańca,
4. zapewnienie właściwej technologii żywienia oraz stosowania diet,
5. pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych Domu.
 
§ 9
Dział Administracyjno – Gospodarczy

W dziale administracyjno – gospodarczym utworzono następujące stanowiska pracy:
1. kucharz,
2. pomoc kuchenna,
3. praczka,
4. kierowca – zaopatrzeniowiec,
5. robotnik gospodarczy.

Do zadań działu administracyjno -gospodarczej należy w szczególności:
1. utrzymanie zapasów magazynowych zapewniających ciągłość funkcjonowania Domu,
2. zapewnienie właściwej technologii żywienia,
3. pranie bielizny, odzieży i pościeli,
4. prawidłowa eksploatacja, konserwacja i naprawa sprzętu,
5. ochrona mienia przed pożarem i kradzieżą,
6. dbanie o wygląd i estetykę obiektu i terenu wokół obiektu.

§ 10
W dziale finansowo-księgowym utworzono następujące stanowiska pracy:
1. główna księgowa
2. księgowa+kasjer.

Pracą działu kieruje Główna Księgowa.
Do zadań działu należy:
1. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Domu,
2. realizacja zadań wynikających z przepisów prawa budżetowego
3. opracowanie projektu budżetu Domu i planów finansowych,
4. zapewnienie bilansowania potrzeb Domu z planem wydatków,
5. analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
6. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
7. kontrola gospodarki magazynowej, wyposażenia i majątku Domu,
8. prowadzenie sprawozdawczości finansowo – księgowej,
9. współpraca z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS, skarbnikiem Miasta Jeleniej Góry.
 
§ 11
Samodzielne stanowisko pracy

Do zakresu działania inspektora ds. kadr i płac należy:
1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Domu;
2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad dyscypliną pracy;
3. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i kadr;
4. planowanie, analizowanie i kontrola wykorzystania funduszu płac;
5. sporządzanie listy płac, dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS;
6. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
7. sporządzanie dla celów skarbowych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
8. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach;
9. nadzorowanie pracy komisji socjalnej.

III. CELE I ZADANIA DOMU
 
§ 12
1. Celem działania Domu jest sprawowanie opieki nad osobą, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
2. Dom zapewnia mieszkańcowi usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, dostosowane do jego poziomu sprawności oraz obowiązujących standardów, a wszczególności;
1)  w zakresie potrzeb bytowych:
     a) miejsce zamieszkania,
     b) wyżywienie, w tym posiłki dietetyczne,
     c) odzież i obuwie,
     d) utrzymanie czystości,
2)  w zakresie usług opiekuńczych;
     a)  udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz  przezwyciężaniu trudności życiowych,
     b)  pielęgnacji,
     c)  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
3) w zakresie usług wspomagających;
     a)  umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
     b) aktywizacji mieszkańców i podnoszeniu sprawności,
     c)  umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
     d)  zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
     e)  nawiązaniu, utrzymaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem,
     f)  działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
     g) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
     h) finansowanie mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,
     i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
     j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
Schemat organizacyjny Domu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
§ 14
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy, wprowadzony w trybie określonym przepisami prawa pracy.
 
§ 15
Porządek wewnętrzny Domu oraz prawa i obowiązki mieszkańców określa Regulamin funkcjonowania Domu.
 
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek?

Skip to content